فناوری اطلاعات در برنامه های آموزشی و بررسی روش‌های مؤثر كاربرد رایانه در ایجاد و رشد خلاقیت|یو بی

فناوری اطلاعات در برنامه های آموزشی و بررسی روش‌های مؤثر كاربرد رایانه در ایجاد و رشد خلاقیت

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی
یکی از برترین فایل های قابل دانلود با عنوان فناوری اطلاعات در برنامه های آموزشی و بررسی روش‌های مؤثر كاربرد رایانه در ایجاد و رشد خلاقیت آماده دریافت می باشد .
فناوری اطلاعات در برنامه های آموزشی و بررسی روش‌های مؤثر كاربرد رایانه در ایجاد و رشد خلاقیت

فناوری اطلاعات در برنامه های آموزشی و بررسی روش‌های مؤثر كاربرد رایانه در ایجاد و رشد خلاقیت

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول : کلیات

ـ موضوع ۱ ـ سؤال ﺗﺤﻘﻴق ۱

ـ فرﺿﻴﻪ های ﺗﺤﻘﻴق ۱

ـ روش ﺗﺤﻘﻴق ۱

ـ هدف ﺗﺤﻘﻴق ٢

ـ ضرورت و اﻫﻤﻴﺖ ﺗﺤﻘﻴق ٢

ـ مفاﻫﻴﻢ کلی ٦

فصل دوم : مبانی نظری ﺗﺤﻘﻴق

ـ نتاﻳﺞ ﭘﮋﻭﻫﺶ های مربوط به روش آموزش به کمک راﻳﺎﻧﻪ ٨

ـ برخی از نتایج تحقیق بین المللی توسعه ICT در آموزش و پرورش ۱٠

ـ استراتژی آموزش الکترونیکی در کشورهای اروپایی ۱٣

ـ مفهوم خلاﻗﻴﺖ از دﻳﺪﮔﺎه صاحبنظران ۱٤

ـ رابطه خلاﻗﻴﺖ ، هوش و پیشرفت تحصیلی ۱٨

ـ رابطه خلاقیت و نبوغ با بیماریهای روانی ۱٩

ـ خلاقیت در سطح اجتماعی ٢٠

ـ دانش ٢۱

فصل سوم : مزایا و محدودیت های سیستم های رایانه

ـ رایانه ماشین دلهره آور ٢٣

ـ محدودیت های رایانه ٢٥

ـ آموزش برنامه ای ٢٦

عنوان صفحه

ـ انواع برنامه های آموزش برنامه ای ٢٧

ـ نتایج پژوهش های مربوط به روش آموزش برنامه ای ٢٨

ـ ماشین آموزشی ٢٩

ـ آموزش به کمک رایانه ٣۱

ـ مزایای آموزش رایانه ای ٣٦

ـ زمینه های تسهیل کننده توسعه ICT در آموزش و پرورش ٣٨

ـ یادگیری راهی به سوی پرکردن شکاف دیجیتالی ٣٩

فصل چهارم : داده های آماری

ـ ابزار جمع آوری ٥٩

ـ روش جمع آوری اطلاعات ٥٩

ـ یافته های تحقیق ٥٩

ـ جدول شماره ۱ ٦٠

ـ نمودار شماره ۱ ٦۱

ـ جدول شماره ٢ ٦٢

ـ نمودار شماره ٢ ٦٣

ـ جدول شماره ٣ ٦٤

ـ نمودار شماره ٣ ٦٥

ـ جدول شماره ٤ ٦٦

ـ نمودار شماره ٤ ٦٧

ـ جدول کل ٦٨

ـ نمودار کل ٦٩

عنوان صفحه

فصل پنجم : وارسی فرضیات و نتیجه گیری

ـ تجزیه و تحلیل یافته ها ٧٠

ـ نتیجه گیری ٧٠

فصل ششم : اراﺋﻪ پیشنهادها و راهکارها

ـ فیلتر کردن راهی برای ایجاد محیط سالم در اینترنت ٧٤

ـ اثر بخش کردن استفاده از فناوری اطلاعات و اینترنت ٧٩

ـ راهکارهای گسترش کارآمد و بهینه فناوری اطلاعات در آموزش و پرورش . . . ٨٢

ـ آموزش الکترونیکی برای معلمان ٨٧

ـ دیدگاه آرمانی ٨٩

ـ توصیه ها ٩٠

ـ موانع و مشکلات اصلی در اجرای برنامه آموزش رایانه ای ٩۱

ـ شرایط اجرایی ٩٣

٭ پیوست ها

٭ منابع

چکیده :

در عصر حاضر که دوره پیشرفت فناوری به خصوص فناوری اطلاعاتی و ارتباطی است کمتر حرفه ای را می بینیم که دستخوش تغییر و تحول قرار نگرفته باشد . تولید اطلاعات ، سازماندهی و اشاعه اطلاعات در سایه وجود رایانه و اینترنت شکل تازه ای به خود گرفته است به طوری که نمی توان از تأثیر این ابزار بر انسان چشم پوشید و ابعاد مثبت آن را در بروز استعدادها و خلاقیت ها نادیده گرفت.

با توجه به تأثیر بسیار زیاد این ابزار بر دانش آموزان و کم توجهی معلمین و مسؤولین به این امر مهم ، می بایست کارهای تحقیقی و پژوهشی زیادی انجام گیرد تا همگان به اهمیت این تغییر و تحول پی ببرند .

بررسی آثار رایانه بر رشد خلاقیت دانش آموزان و معرفی شیوه های مؤثر و مفید کاربرد آن در بروز خلاقیت تحقیقات گسترده ای را می طلبد که با یک برنامه محدود امکان نتیجه گیری درست و دقیق محال می نماید و لازم است شاخص های گوناگونی مورد توجه قرار گیرند .

در این پژوهش ابتدا به تعریف واژه خلاقیت از دیدگاه صاحبنظران پرداخته شده است . سپس عوامل مؤثر در بروز خلاقیت ، رایانه به عنوان ابزار آموزشی ، فواید و اهمیت استفاده

از رایانه ، علت عدم کاربرد چشمگیر رایانه در آموزش و پرورش ، ضرورت توسعه فناوری اطلاعات و استفاده از اینترنت و مهمتر از همه روش های مؤثر کاربرد رایانه در بروز خلاقیت و . . . مورد بررسی قرارگرفته است .

بر مبنای موضوع پژوهش به ارائه و اجرای پرسشنامه ای کوتاه مبادرت ورزیده شده است .

در پایان توصیه ها ، موانع و مشکلات و شرایط اجرایی کاربرد رایانه در آموزش و پرورش مورد بررسی قرار گرفته است .

امید است که در آینده ای بسیار نزدیک به نقش این ابزار مهم بیشتر از حال توجه گردد و تحقیقات گسترده ای توسط طالبان علم و پیشرفت انجام گیرد .

مقدمه :

بررسی اهداف آموزش و پرورش در سطح جهان و ایران ، به خصوص در طرح کلیات نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران [1] نشان می دهد که هدف اساسی ، تربیت افرادی است که با اتکاء به نیروی اراده و تعقل خویش منطقی و خلاق بیاندیشند و به جای وابستگی و استفاده از دستاوردهای اقتصادی و فرهنگی دیگران ، مولد دانش ، تکنولوژی و فرهنگ مناسب برای زندگی مستقل ، فعال و خلاق در « عصر دانایی » باشند .

این موضوع اخیرا" توجه بسیاری از اندیشمندان و مسئولان کشورهای مختلف و به ویژه ممالک در حال توسعه را به خود جلب کرده است به نحوی که تغییر نظام آموزش و پرورش از نظری صرف به نظری توأم با عمل (کاربردی) و پرورش افراد پویا و خلاق به جای افراد ایستا مورد توجه خاصی قرار گرفته است . درضمن ، خلاقیت و نوآوری به عنوان یک شاخص در گزینش افراد در مشاغل مختلف و از جمله صنایع نیز مطرح گردیده است .

درباره مفهوم خلاقیت تعریف های متعدد و گاه متضادی ارائه شده است ولی در مورد تعریف زیر یک اتفاق کلی مشاهده شده است .

« خلاقیت توانایی فرد برای تولید ایده ها ، نظریه ها ، بینش ها یا اشیاء جدید و بدیع و بازسازی مجدد درعلوم و سایر زمینه ها است که توسط متخصصان ، اصیل و از نظر علمی ، زیباشناسی ، تکنولوژی و اجتماعی با ارزش تلقی گردد .»

یکی از سؤالاتی که در چهار دهه گذشته ، ذهن بسیاری از پژوهشگران و اندیشمندان تعلیم و تربیت را به خود مشغول کرده و تحقیقات بسیاری را به وجود آورده این است که « آیا می توان خلاقیت را پرورش داد ؟ »

بررسی پیشینه های تحقیقات (مک کین ۱٩٦٨) و (مانسفید و باس ۱٩٨۱) و (کتل و بوچر ۱٩٦٨) نشان می دهد که پیروان اصالت ذات ، خلاقیت را یک توانایی و صفت بالقوه تلقی می کردند ولی حتی متفکران پیشرو (ترمن ۱٩٢٥) ، (کاکس ۱٩٢٦) و (گالتن ۱٨٦٩) نیز بر این باور بودند که هر چند خلاقیت نیز مانند هوش بعد ارثی دارد ، باز هم عوامل محیطی می توانند بر این توانایی اثر بگذارند .

در رابطه با پرورش خلاقیت ، پژوهش ها (آلبیرخ ۱٩٨٧) ، (محمدی ۱٣٧٠) نشان داده اند که افراد خلاق به مراتب بیش از افراد غیر خلاق ، توانایی پرورش خلاقیت را در دیگران دارند .[2]

  • پاورپوینت مدلهاي رشد اقتصادی

  • دانلود پاورپوینت با موضوع مدلهاي رشد اقتصادی، در قالب ppt و در 32 اسلاید، قابل ویرایش، شامل مقدمه، تقسیم بندی مدلهای رشد، نظريه رشد اقتصادي هارود- دومار ، عامل