گزارش کارآموزی در شرکت لوله گستر اراک(سهامی خاص)|یو بی

گزارش کارآموزی در شرکت لوله گستر اراک(سهامی خاص)

دسته بندی: مهندسی شیمی
یکی از برترین فایل های قابل دانلود با عنوان گزارش کارآموزی در شرکت لوله گستر اراک(سهامی خاص) آماده دریافت می باشد .
گزارش کارآموزی در شرکت لوله گستر اراک(سهامی خاص)

مقدمه:
موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب قانون ، تنها مرجع رسمی کشور است که عهده دار وظیفه تعیین ، تدوین و نشر استاندارد های ملی (رسمی ) میباشد.
تدوین استاندارد در رشته های مختلف توسط کمیسیون های فنی مرکب از کارشناسان موسسه ، صاحبنظران مراکز و موسسات علمی، پژوهشی ، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط با موضوع صورت میگیرد . سعی بر این است که استاندارد های ملی ، شرایط تولیدی ، فنی و فن آوری حاصل از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل : تولید کنندگان ، مصرف کنندگان ، بازرگانان ، مراکز علمی و تخصصی نهادها و سازمانهای دولتی باشد . پیش نویس استانداردهای ملی جهت نظر خواهی برای مراجع ذینفع و اعضای کمیسیون های فنی مربوط ارسال می شود و پس از دریافت نظرات و پیشنهادها در کمیته ملی مرتبط باآن رشته طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی )چاپ و منتشر می شود .
پیش نویس استانداردهایی که توسط موسسات و سازمانهای علاقمند و ذیصلاح و با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می شود نیز پس از طرح وبررسی در کمیته ملی مربوط و در صورت تصویب ،به عنوان استاندارد ملی چاپ و منتشر می گردد . بدین ترتیب استانداردهایی ملی تلقی می شود که بر اساس مفاد مندرج در استاندارد ملی شماره ((ه)) تدوین و در کمیته ملی مربوط که توسط موسسه تشکیل می گردد به تصویب رسیده باشد .
موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از اعضای اصلی سازمان بین اللملی استاندارد میباشد که در تدوین استانداردهای ملی ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندیهای خاص کشور ، ازآخرین پیشرفتهای علمی ، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین اللملی استفاده می نماید .
موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی شده در قانون به منظور حمایت از مصرف کنندگان ، حفظ سلامت و ایمنی فردی عمومی ، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیست محیطی و اقتصادی ، اجرای بعضی از استانداردها را با تصویب شورای عالی استاندارد اجباری نماید . موسسه می تواند به منظورحفظ بازارهای بین المللی برای محصولات کشور ، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه بندی آنرا اجباری نماید .
همچنین بمنظور اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمانها و موسسات فعال در زمینه مشاوره ، آموزش، بازرسی ، ممیزی و گواهی کنندگان سیستمهای مدیریت کیفیت و مدیریت زیست محیطی ، آزمایشگاهها و کالیبره کنندگان وسایل سنجش ، موسسه استاندارد اینگونه سازمانها و موسسات را بر اساس ضوابط نظام تایید صلاحیت ایران مورد ارزیابی قرار داده و در صورت احراز شرایط لازم ، گواهینامه تایید صلاحیت به آنها اعطا نموده و بر عملکرد آنها نظارت می نماید . ترویج سیستم بین المللی یکاها ، کالیبراسیون وسایل سنجش تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی از دیگر وظایف این موسسه می باشد .فهرست:
آشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
پیش گفتار
پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی – ویژگی ها
هدف و دامنه کاربرد
مراجع الزامی
تعاریف و اصطلاحات
نقیصه
رفتار چقرمه
رفتار شكننده
قطر خارجی اسمی ، dn
قطر خارجی متوسط
حداقل قطر خارجی متوسط
ضخامت جداره در هر نقطه ،
دو پهنی
ضخامت جداره در هر نقطه ،
حداقل ضخامت جداره،
حداکثر ضخامت جداره،
ضخامت متوسط جداره،
ضخامت اسمی جداره
حداکثر فشار کاری مجاز
فشار اسمی، PN
حد پایین اطمینان
حداقل استحکام موردنیاز MRS
ضریب طراحی C
نسبت ابعاد استانداردSDR
تنش هیدرواستاتیک
مواد اولیه
ویژگی های مواد اولیه
دسته بندی مواد اولیه
وضعیت ظاهری
ابعاد و رواداری ابعاد لوله
رواداری ابعاد
طول لوله
جدول
درصد پراکنش و توازیع دوده در لوله
فشار کاری مجاز در دماهای مختلف
آزمون فشارترکیدگی
تجدید نظر
پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی مواداولیه
مورد استفاده ویژگی ها
پیش گفتار
پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی مواداولیه
مورد استفاده ویژگی ها
هدف و دامنه کاربرد
مراجع الزامی
اصطلاحات و تعاریف
مواد پلی اتیلنی
دوده
مقومت هیدواستاتیک دراز مدت در 20 درجه سلسیوس
حد پایین اطمینان در 20 درجه سلسیوس
حداقل استحکام مورد نیاز
ضریب طراحی
تنش طراحی
دسته بندی
جدول
ویژگی هاي مواد اولیه
چگالی
نرخ جریان مذاب
درصد پراکندگی و توزیع دوده
درصد وزنی
پراکندگی دوده
توزیع دوده
مقاومت در برابر رشد ترک ناشی از ترکیب تنش و عوامل محیطی
پایداری حرارتی
پیش گفتار
پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی – اندازه گیری
ابعاد- روش آزمون
هدف و دامنه کاربرد
مراجع الزامی
اصطلاحات و تعاریف
کلیات
تهیه نمونه ها
شرایط تثبیت آزمونه
اندازه گیری ضخامت دیواره
وسیله اندازه گیری
روش اندازه گیری
محاسبات
اندازه گیری قطر متوسط خارجی (dm)
وسیله اندازه گیری
روش اندازه گیری
اندازه گیری دو پهنی
وسیله اندازه گیری
روش کار
اندازه گیری طول لوله
وسیله اندازه گیری
روش اندازه گیری
گزارش نتایج
گزارش آزمون
پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی – اندازه گیری
مقدار دوده - روش آزمون
پیش گفتار
پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی – اندازه گیری
مقدار دوده - روش آزمون
هدف و دامنه کاربرد
مراجع الزامی
وسایل مورد نیاز
کوره الکتریکی
در پوش
ظرف احتراق
ترموکوپل آهن – کنستانتین
جریان سنج
تله
لوله خشک کن
دسیگاتور
چراغ بونسن
ترازوی آنالیتیک دقیق کالیبره شده
معرفهای شیمیایی ومواد لازم
روش آزمون
اندازه گیری مقدار خاکستر
محاسبات
پیش گفتار
پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی – اندازه گیری
بازگشت حرارتی – روش آزمون
هدف و دامنه کاربرد
مراجع الزامی
اصطلاحات و تعاریف
اندازه گیری بازگشت ناشی از حرارت در جهت طول در گرمخانه مجهز به فن
وسایل مورد نیاز
آزمونه ها
آماده سازی
روش آزمون
اندازه گیری بازگشت ناشی از حرارت در جهت طول در گرمخانه مجهز به فن
وسایل مورد نیاز
آزمونه ها
آماده سازی
روش آزمون
بیان نتایج
گزارش آزمون
پیش گفتار
پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی – ارزیابی
مقاومت و رفتارترکیدگی لوله ها در برابر فشار داخلی – روش آزمون
هدف و دامنه کاربرد
مراجع الزامی
اصطلاحات و تعاریف
اساس آزمون
شرایط و عوامل مؤثر در آزمون
وسایل
درپوشهای انتهایی
پایه یا آویز
مخزن
وسیله ایجاد فشار
دماسنج
زمان سنج
ضخامت سنج
وسیله اندازه گیری قطری متوسط خارجی
تهیه آزمونه ها
نمونه برداری
طول آزاد آزمونه ها(10)
تعداد آزمونه ها
کالیبراسیون دستگاه و محاسبه فشار آزمون
کالیبراسیون دستگاه
محاسبه فشار آزمون
آماده سازی آزمونه ها
روش کار
گزارش آزمون
آبرسانی – اندازه گیری چگالی لوله و پلاستیک گرما نرم – روش آزمون
پیش گفتار
پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی
هدف و دامنه کاربرد
هدف ازتدوین این استاندارد
چگالی وچگالی نسبی
چگالی پلاستیکها به روش تهیه آزمونه ها بستگی دارد
مراجع الزامی
اصطلاحات و تعاریف
چگالی Pt
چگالی نسبی
جدول
تعداد آزمونه
آماده سازی آزمونه
روش های آزمون
روش الف
روش ب
روش ج
روش د
گزارش آزمون
پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی – بررسی
چگونگی پراکنش دوده – روش آزمون
پیش گفتار
پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی – بررسی
چگونگی پراکنش دوده – روش آزمون
هدف و دامنه کاربرد
وسایل مورد نیاز
بیان نتایج
روش كار
روش الف
روش ب
گزارش آزمون
پیش گفتار
پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی – مقاومت
در برابر رشد ترک ناشی از ترکیب تنش و عوامل محیطی – روش آزمون
هدف و دامنه کاربرد
مراجع الزامی
اصطلاحات و تعاریف
اهمیت آزمون
وسایل مورد نیاز آزمون
قالب
دستگاه شیارزن
نگهدارنده آزمونه
لوله آزمایش
حمام با دمای ثابت
ورق آلومینیوم
چوب پنبه
سینی
زار انتقال
گیره
مواد لازم
تهیه آزمونه
روش آزمون
گزارش آزمون
جدول
منابع

  • تحقیق زنان دین گستر در تاریخ اسلام

  • دانلود تحقیق با موضوع زنان دین گستر در تاریخ اسلام، در قالب word و در 18 صفحه، قابل ویرایش، شامل: لزوم پرداختن به موضوع زناناسلام، احياگر حقوق زنان برابري زن در

  • گزارش كارآموزي پست برق فوق توزيع کارخانه آلومینیوم اراک

  • کارآموزی پست برق,گزارش کارآموزی پست برق,گزارش کارآموزی پست برق فوق توزیع,دانلود گزارش کارآموزی پست برق,گزارش کارآموزی کارخانه آلومینیوم اراک,گزارش کارآموزی کارخانه آلومینیوم,گزارش کارآموزی پست,گزارش کارآموزی برق,گزارش کارآموزی الکترونیک

  • گزارش كارآموزی در ماشین سازی اراک

  • گزارش کاراموزی در ماشین سازی اراک,کاراموزی در ماشین سازی اراک,کارورزی در ماشین سازی اراک,دانلود گزارش کارآموزی در ماشین سازی اراک,ماشین سازی اراک,ماشین سازی, اراک